zoeken | portals | berichten | aanmelden | login
Copyright
© Copyright 2000-2022 Filmpeople
Alle rechten voorbehouden.


 

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de door Filmpeople v.o.f uitgegeven werken, berusten, behalve als uitdrukkelijk anders is aangegeven, uitsluitend bij Filmpeople v.o.f. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Filmpeople v.o.f of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Filmpeople v.o.f uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.

Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, handelsnamen, merken of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de door Filmpeople v.o.f uitgegeven werken en (software)materialen te verwijderen of daarin, dan wel daarop wijzigingen aan te brengen.

Ingeval van een door Filmpeople v.o.f verleend gebruiksrecht voor elektronische publicaties, is het wederpartij toegestaan een redelijk aantal elektronische kopieën van de elektronische publicaties te maken, uitsluitend voor niet-actieve back-up- of archiefdoeleinden, alsmede het maken van één print-out van de elektronische publicaties, uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik.

Voor zover door Filmpeople v.o.f gebruik wordt gemaakt van databanken, geldt zij, behalve als uitdrukkelijk anders is overeengekomen, als de producent van deze databank en behoren aan haar dus de rechten als vastgesteld in de Databankwet 1999.

_____________________________

fotocredits (cc): "Identical Twins Jedward 2012 LA Marathon Los Angeles" by Michael Dorausch and "twins" by D.C.Atty - both images have been cropped